rasen

i
Performance
Insel Ufenau, 1. 8. 2002
<i> rasen</i>, Insel Ufenau, 2002. Photo: Stefan Rohner<br>

 rasen, Insel Ufenau, 2002. Photo: Stefan Rohner

 <i>rasen</i>, Insel Ufenau, 2002. Photo: Stefan Rohner

 rasen, Insel Ufenau, 2002. Photo: Stefan Rohner

 rasen, Insel Ufenau, 2002. Photo: Stefan Rohner

 <i>rasen</i>, Insel Ufenau, 2002. Photo: Stefan Rohner

 rasen, Insel Ufenau, 2002. Photo: Stefan Rohner

 <i>rasen</i>, Insel Ufenau, 2002. Photo: Stefan Rohner

 rasen, Insel Ufenau, 2002. Photo: Stefan Rohner

 <i>rasen</i>, Insel Ufenau, 2002. Photo: Stefan Rohner

 rasen, Insel Ufenau, 2002. Photo: Stefan Rohner